Stadgar

·Mål och inriktning

§ Föreningens verksamhet går ut på att stödja VIK Hockey på främst hemmaplan men även vid bortamatch. Föreningen ska verka för en positiv läktarkultur. Föreningen arbetar på ett demokratiskt sätt där alla åsikter värderas och beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

·Hemort

§ Föreningen har sin hemort i Västerås.

·Medlemskap

§ Ansökan om medlemskap får avslås endast om personen kan antagas motarbeta föreningens intressen.

§ Exempel. Att inte följa svensk lag och lokala ordningsstadgar vid aktiviteter arrangerade av VIK Hockey Support eller VIK Hockey. Varje enskilt agerande bör ses som en personlig handling vilken ej VIK Hockey Support kan ansvara för vid eventuellt rättsligt efterspel.

§ Medlem har rätt att deltaga i möten och aktiviteter som ordnas av föreningen. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut fattade av styrelsen eller årsmötet.

§ För att få kalla sig medlem ska man betala den medlemsavgift som årsmötet beslutat. Medlem måste vara registrerad minst två månader före årsmötet för att ha närvarorätt samt rösträtt.

·Styrelse

§ Styrelsen driver under ansvar föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen ska följa beslut fattade av årsmötet och givetvis följa stadgarna. Styrelsen leder och fördelar arbetsuppgifter samt ansvar för föreningens ekonomi.

§ Styrelsen ska utgöras av: Ordförande och fyra ledamöter samt tre suppleanter.

§ Avgår en styrelseledamot under sin mandatperiod så ersätter en av suppleanterna fram till nästa årsmöte.

§ Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter var för sig. Alternativt utser styrelsen en särskild person.

§ Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva styrelsen så vill.

§ Ordföranden är styrelsens officiella representant samt leder styrelsens arbete. I övrigt fördelas arbetet bland styrelsens ledamöter.

§ Styrelsen väljs på olika lång mandatperiod för att säkerställa kontinuiteten i föreningen. De som tecknar firma får inte väljas på samma mandatlängd. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 juni till och med 31 maj. Årsmöte bör hållas under juni månad.

·Revision

§ Styrelsen har skyldighet att till medlemmarna ge insyn i verksamheten på alla plan under verksamhetsåret. Kassören granskar och bokför föreningens ekonomiska förehavanden och författar revisionsberättelse till styrelsen i god tid inför årsmötet.

·Möten

§ Ärenden som ska behandlas vid årsmötet utöver de ordinarie punkterna ska överlämnas skriftligen till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska utlysas via föreningens hemsida senast 14 dagar före mötet.

§ Medlem som registrerats senast två månader innan mötet och har fyllt 15 år har rösträtt på årsmötet.

§ Årsmötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar med rösträtt som är närvarande på mötet.

§ Vid årsmötet gäller nedan dagordning:

·Fastställande av röstlängd.

·Mötet tillfrågas om årsmötet utlysts enligt stadgarna.

·Fastställande av dagordning.

·Val av ordförande och sekreterare för mötet.

·Val av rösträknare och justerare.

·Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse och resultat-/balansräkning för det gångna året.

·Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

·Val av styrelseposter vars mandat går ut samt val av valberedare. Val av firmatecknare.

·Övriga frågor.

§ Frågor av viktigare ekonomisk natur för inte avgöras på mötet om de ej finns med på dagordningen för mötet.

·Extra årsmöte

§ Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte får bara sådant som står på dagordningen tas upp, det finns ingen punkt för övriga frågor.

·Beslut och omröstning

§ Beslut vid årsmöte bekräftas från röstberättigade som är på mötet med "ja"- eller "nej"-rop, eller via omröstning om någon önskar det. Vid omröstning avgörs frågorna genom enkel majoritet, undantaget om frågan gäller stadgeändringar då det krävs 2/3 av de totalt angivna rösterna. Omröstning sker öppet utom vid personval där en röstberättigad kan begära att omröstningen ska ske via valsedlar.

·Stadgefrågor

§ Ska stadgar förändras ska detta beslutas vid två på varandra följande årsmöten.

§ Skulle föreningen läggas ned beslutar årsmötet hur föreningens tillgångar ska användas. Om ett sådant beslut aldrig tas går alla tillgångar till VIK Hockey.

Stadgarna skrivna sommaren 1993 och accepterade vid föreningens första årsmöte april 1994. Beslut om ändringar och tillägg togs 2004 och 2010.